Etički kodeks BDM CLUBA

Proklamirajući važnost odgovornog i etički utemeljenog ponašanja poslovnih subjekata, kao nužne pretpostavke učinkovitog funkcioniranja tržišta, kvalitetnih poslovnih odnosa i uspješnog integriranja u međunarodne gospodarske tokove, BDM Club ovime objavljujesvoj Etički kodeks postupanja.

Ovaj se Kodeks donosi u svrhu postizanja ciljeva BDM Cluba te njegovog transparentnog, moralnog i etičkog načina djelovanja.

Isti obvezuje sve njegove članove, koji su temeljne vrijednosti i moralne i etičke principe propisane ovim Kodeksom pozvani usvojiti kao temelj za:
 • efikasno, jasno i transparentno postupanje u međusobnim poslovnim odnosima,odnosno razvijanje kvalitetnih odnosa i lojalne konkurencije između članova BDM Cluba,
 • razvijanje transparentnog i učinkovitog načina poslovanja i kvalitetne veze članova BDM Cluba sa poslovnom sredinom u kojoj djeluju,
 • prevenciju svakog ponašanja koje nije u skladu sa usvojenim normama i vrijednostima te poticanje međusobnog povjerenja između članova BDM Cluba kao i onog za poslovanje sa članovima BDM Cluba.Primjena ovog Kodeksa jamči primjenu osnovnih etičkih principa kao osnovnog standarda ponašanja u poslovanju:
 • odgovornosti,
 • iskrenosti,
 • istinitosti,
 • učinkovitosti,
 • uzajamnog poštovanja,
 • povjerenja,
 • poštenja,
 • profesionalnosti,
 • točnosti,
 • lojalnosti,
 • nepristranosti,
 • kvalitete,
 • pouzdanosti,
 • postupanja u dobroj vjeri i
 • poštivanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju te vlastitim zaposlenicima.
Osnovni principi na kojima se temelji rad BDM Cluba su:
 • poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske te pravne stečevine Europske unije,
 • isključivo ponašanje prema etičkim i moralnim principima poslovanja, navedenih u točki 4. ovog Kodeksa, nepristranost u djelovanju, s omogućavanjem jednakih mogućnosti, odnosno bez primjene diskriminacije bilo koje vrste: dobne, spolne, spolnog opredjeljenja, zdravstvenog stanja, rase, nacionalnosti ili političkih i vjerskih opredjeljenja, transparentnost djelovanja i iznošenje cjelovitih informacija kao temelj za donošenje odluka od strane njegovih članova, bez favoriziranja bilo kojeg člana, odnosno djelovanje na načelu nepristranog i jednakog postupanja prema svima.
Nije dopušten nikakav politički utjecaj, utjecaj na sudbenu vlast ili pritisak u poslovnim odnosima koji su usmjereni na postizanje ekonomskih interesa za određene subjekte ili grupe osoba. Svako zalaganje BDM Cluba za interese poslovnog sektora i svojih članova treba biti provedeno na argumentiran i transparentan način te institucionalnim putem.

Svi subjekti koji posluju s BDM Clubom, a nisu njegovi članovi, pozvani su svoje ponašanje uposlovnom odnosu s BDM Clubom uskladiti s odredbama ovog Etičkog kodeksa.

Ovim Kodeksom utvrđuju se osnovne smjernice etičkog ponašanja članova BDM Cluba u okviru njihova poslovanja i članstva u poslovnom klubu.

Poticanje etičkog ponašanja članova BDM Cluba postiže se:
 • definiranjem društveno prihvatljivih pravila ponašanja,
 • usmjeravanjem direktora i vlasnika da pozitivnim primjerom utječu na ostale zaposlenike na primjenu istog,
 • otkrivanjem i rješavanjem potencijalnih etičkih problema u njihovoj ranoj fazi, sankcioniranjem neetičkog ponašanja.
Društveno prihvatljivo ponašanje definira se slijedećim smjernicama:
 • Dobra i usluge trebaju biti proizvedeni i ponuđeni kupcima na društveno i ekološki odgovoran način. Razvoj, proizvodnja, distribucija i potrošnja proizvoda i usluga ne smiju imati nedopušten utjecaj na društvenu i prirodnu okolinu. Proizvodi i usluge moraju posjedovati deklariranu kvalitetu te biti sigurni i zdravstveno prihvatljivi u svojoj namjeravanoj upotrebi. Nedopušteno je korisnicima prikrivati negativne posljedice upotrebe određenih proizvoda, kao i na bilo koji drugi način obmanjivatikorisnike u pogledu nekog od bitnih svojstava proizvoda.
 • Dobri poslovni običaji u domaćim i međunarodnim okvirima trebaju biti izgrađeni isključivo na vrijednostima navedenim u točki 4. ovog Kodeksa.
 • Načela poslovne etike zahtijevaju strogo pridržavanje preuzetih obveza u okviru zakona i dogovorenih ugovornih uvjeta. Neprihvatljivi su utjecaj i ometanje ostalih poslovnih subjekata u izvršenju njihovih obveza.
 • Neprihvatljivo je preuzimanje obveza za koje je izvjesno da se neće moći ispuniti.
 • Članovi BDM Cluba dužni su poslovnim partnerima, državnim tijelima i javnosti pružiti podatke o svojim aktivnostima kada za to postoji obveza u skladu sa zakonom, ugovorom, dobrim poslovnim običajima ili opravdanim javnim interesom.
 • Svjesno davanje lažnih podataka s ciljem dovođenja poslovnog partnera ili javnosti u zabludu nije dopušteno.
 • Član BDM Cluba u svom poslovanju ne smije zloupotrebljavati povjerenje kupaca, poslovnih partnera ili drugih sudionika nekog poslovnog odnosa ili iskorištavati njihov nedostatak iskustva, znanja ili njihovu dobru vjeru.
 • Prilikom sklapanja ugovora s trećim osobama, članovi BDM Cluba formulirat će odredbe na način da one budu jasne i precizne, i da se ne mogu tumačiti suprotno stvarnoj volji stranaka.
 • Nekorektnim se smatra davanje ponuda za sklapanje posla sa nedovoljnim i/ili netočnim podacima, a koji su temelj za donošenje odluke od strane korisnika i poslovnih partnera, odnosno isključeno je iskazivanje lažnih podataka i obmana koje drugu stranu mogu dovestiu zabludu.
 • U međusobnom poslovanju članovi BDM Cluba će se rukovoditi načelom uzajamnosti, što podrazumijeva pravo na uzajamno utvrđene koristi od izvršenih aktivnosti.
 • Etika u poslovanju zahtijeva poštivanje načela o slobodnoj i fer konkurenciji i postupanje na jednak način svih sudionika u poslovnom životu.
 • Nisu dopušteni nekorektni oblici konkurentske utakmice npr. damping, neetičko pribavljanje informacija o konkurentima i širenje bilo kakvih, a naročito neistinitih informacija.
 • Nisu dopušteni nekorektni oblici suradnje s konkurentima npr. aktivnosti vezane uz dogovaranja o cijenama, podjeli tržišta, bojkotu kupaca ili dobavljača, ograničavanju prodaje proizvoda ili bilo koji oblik tajnog udruživanja radi stjecanja povlaštene tržišne pozicije.
 • Članovi BDM Cluba dužni su u razumnom roku odgovoriti na pitanja, primjedbe i pritužbe korisnika. Politika člana BDM Cluba vezana uz jamstva, reklamacije, zamjenu kupljenog proizvoda i povrat novca mora biti jasno priopćena kupcu prilikom kupoprodaje. Ukoliko su primjedbe vezane uz proizvod ili uslugu opravdane, član BDM Cluba dužan je ponuditi kupcu odgovarajući zamjenski proizvod ili uslugu, ili vratiti novčanu protuvrijednost istog.
 • Poslovni partneri mogu međusobno razmjenjivati poklone manje vrijednosti, međutim prihvaćanje takvih poklona ne smije uvjetovati sklapanje posla ili biti povezano s postavljanjem darovatelja u povlašten položaj prema konkurentima. Oblik i vrijednost poklona moraju biti u skladu prihvaćenom poslovnom praksom.
 • Članovi BDM Cluba samostalno uređuju svoju internu organizaciju i pravila ponašanja. Pri tome su obvezni poštivati važeće propise, kolektivne i individualne ugovore, a u odnosima s radnicima štititi ljudska i građanska prava, dostojanstvo i ugled svakog zaposlenika.
 • Poslovne odluke vezane uz zapošljavanje, edukaciju, raspoređivanje poslova, plaću, vrednovanje i nagrađivanje radnog učinka, promociju zaposlenika i osobito otkazivanje ugovora o radu moraju biti korektne i pravedne.
 • Nije dopuštena diskriminacija i uznemiravanje zaposlenika zbog spola, rase, vjerske, nacionalne ili političke pripadnosti, tjelesnih nedostataka, dobi, obiteljskog statusa ili bilo kakve osobne značajke ili uvjerenja.
 • Članovi BDM Cluba dužni su osigurati sigurne uvjete rada, što podrazumijeva da svoje zaposlenike neće izlagati zdravstvenim i drugim rizicima, te da će im pružiti odgovarajuće informacije, obuku i osiguranje od posljedica takvih rizika.
 • U skladu s mogućnostima, članovi BDM Cluba ulagat će u razvoj svojih zaposlenika i stvarati poticajno okruženje za inovativan i kreativan rad.
 • Članovi BDM Cluba će, u okviru raspoloživih mogućnosti, svojim zaposlenicima osigurati primjerenu plaću s obzirom na radni učinak, kvalifikacije, radno iskustvo, uvjete i vrijeme rada. Plaće i naknade bit će isplaćivane na vrijeme i u skladu sa zakonima, kolektivnim ugovorom (ako postoji) i ugovorom o radu.
Propust pojedinog člana BDM Cluba da poštuje pravila etike u poslovanju neće osloboditi ostale članove od njihove obveze poštivanja ovih etičkih načela.
 
Član BDM Cluba dužan je:
 • obzirno postupati sa manjim i slabijim poslovnim subjektima, odnosno omogućiti njihov oporavak u slučaju doživljenog poslovnog neuspjeha, prouzrokovanog objektivnim okolnostima, a sve to u svrhu proširenja zdrave i poštene konkurencije
 • odazvati se inicijativama preostalih članova o provođenju analize njegova poslovanja i poslovnog ponašanja, pokrenutih radi očuvanja etičkog i moralnog integriteta kluba.
U slučaju postavljenog pismenog zahtjeva od strane barem 5 (pet) ostalih članova BDM Cluba, a temeljem prikupljenih argumentiranih saznanja o ponašanju pojedinog člana, koje šteti ugledu i interesima BDM Cluba i njegovih ostalih članova i/ili koje je protivno smjernicama društveno prihvatljivog ponašanja taksativno navedenim u točki 10., Etičko povjerenstvo BDM Cluba pozvat će tog člana na sastanak i predočenje određene poslovne dokumentacije. Pozvani član kluba ima obavezupredatiistinite financijske izvještaje o svom poslovanju, koje su izvještaje i pokazatelje poslovanja ovlaštene analizirati i tumačiti stručne, objektivne i kompetentne osobe angažirane od strane Etičkog povjerenstva BDM Cluba. Utvrdi li se provedenom analizom pokazatelja poslovanja da pozvaničlan BDM Cluba svoju djelatnost obavlja u suprotnosti s načelima poštenog poslovanja (neuredno izvršavanje ili neizvršavanje preuzetih financijskih obveza), bit će mu, u roku od 30 dana od dana zaprimanja kompletne dokumentacije potrebne za izvršenje kvalitetne analize, ponuđena jedna od slijedećih opcija:
 • Pronalaženje adekvatnih modaliteta poslovanja u svrhu njegova oporavkate pomoć pri reprogramiranju preuzetih financijskih obveza, uz ostavljeni razumni vremenski rok za njihovo izvršenje i otklanjanje bilo kakvih sličnih postupaka u poslovanju;
 • Uskraćeno daljnje djelovanje u BDM Clubu ispisom iz kluba, bez mogućnosti povrata plaćene članarine i ponovnog učlanjenja.
U slučaju ponašanja pojedinih članova koja su protivna dobrim poslovnim običajima i temeljnim načelima obveznog prava te zakonskim normama koja vrijede za njihovu poslovnu aktivnost, ta je ponašanja ovlašten tumačiti Odvjetnički ured Ana Blečić Jelenović – Anela Troskot iz Rijeke. To također u slučaju prikupljenih argumentiranih saznanja o ponašanju pojedinog člana koje šteti ugledu i interesima BDM Cluba i njegovih ostalih članova i postavljenog pismenog zahtjeva od strane barem 5 (pet) ostalih članova BDM Cluba. Po izvršenoj analizi određenog postupka, prozvanom će članu, u roku od 30 dana od dana zaprimanja kompletne dokumentacije potrebne za izvršenje kvalitetne analize, biti ponuđena jedna od slijedećih opcija:
 • Pomoć pri otklanjanju svih negativnih posljedica nastalih nesavjesnim ponašanjem, uz ostavljeni razumni rok za njegovo izvršenje i otklanjanje bilo kakvih sličnih postupaka u poslovanju;
 • Uskraćeno daljnje djelovanje u BDM Clubu, ispisom iz kluba, bez mogućnosti povrata plaćene godišnje članarine i ponovnog učlanjenja.
Odluku o uskrati daljnjeg djelovanja člana u BDM Clubu donosi, za tu funkciju posebno imenovano peteročlano Etičko povjerenstvo, u čijem su sastavu: predstavnik knjigovodstvenog ureda „B.D.M.“ d.o.o. Poreč, predstavnik Odvjetničkog ureda Ana Blečić Jelenović – Anela Troskot iz Rijeke te tri člana BDM Cluba.

Mandat Etičkog povjerenstva traje dvije kalendarske godine, a po isteku mandata prethodnog saziva, članovi novog Etičkog povjerenstva bit će imenovani na prvom godišnjem susretu članova, tijekom mjeseca siječnja iduće godine.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu dana 01. siječnja 2014. godine i objavljen je na web portalu BDM Cluba.

Život kluba

17. svi

U utorak, 15.05.2018. godine održano je za članove BDM Cluba predavanje na...

20. vel

11. radionicu iz ciklusa "Vođenje businessa u III mileniju" [link] ,...

13. vel

Članovi BDM Cluba održali su u 2018. godini već 3 radionice na temu...

28. pro

Svoju posljednju, sedmu po redu, ovogodišnju radionicu iz ciklusa...

Mapa

Odaberite regiju na karti i pogledajte sve naše članove

Istra

Ova stranica koristi kolačiće kako bi pružila najbolje korisničko iskustvo. Više o uporabi kolačića saznajte u uvjetima korištenja web stranice. Daljnjim korištenjem naše web stranice, suglasni ste s korištenjem kolačića. Više informacija