Detaljna pravila BDM CLUBA

BDM Club je poslovni forum poduzetnika – fizičkih osoba (obrtnika i slobodnih zanimanja) te pravnih osoba, putem njihovih ovlaštenih predstavnika - članova uprave i prokurista, uz mogućnost učlanjenja  vlasnika i/ili suvlasnika obrta, samostalnih djelatnosti i poslovnih udjela u trgovačkim društvima.

Iznimno, predstavnici poduzetnika mogu biti i druge fizičke osobe, ali isključivo temeljem pisane punomoći, ovjerene od strane osoba navedenih u točki 1. ovih Detaljnih pravila.

BDM Club osnovan je na inicijativu te od strane trgovačkog društva B.D.M. d.o.o. za poslovne usluge iz Poreča te stoga svaki član BDM Cluba, samim trenutkom učlanjenja u isti, dobrovoljno prihvaća činjenicu da klub funkcionira pod njegovom nadležnosti, prihvaćajući time i pravne posljedice koje proizlaze iz ove okolnosti. U svrhu kvalitetnog upravljanja i rukovođenja radom i aktivnostima BDM Cluba, ustanovljen je u sastavu tvrtke B.D.M. d.o.o. poseban odjel, nazvan „BDM Club“, odgovoran za funkcionalno djelovanje kluba.

BDM Club funkcionira na dobrovoljnom principu te se njegov rad neće institucionalizirati u smislu formalne registracije udruge građana.

Djelovanje BDM Cluba javno je, prvenstveno preko portala BDM Cluba, www.bdmclub.hr i Facebook službene društvene mreže kluba.

Glavni cilj BDM Cluba je okupiti gospodarstvenike te im na taj način pružati pomoć i razmjenu iskustava i informacija potrebnih za njihovo svakodnevno poslovanje, prvenstveno:
 • umrežavanje i zajednički nastup na tržištu,
 • stručna pomoć iz područja poreznog i poslovnog savjetovanja, prava, knjigovodstva, revizije, financija, menadžmenta, zaštite na radu, marketinga i turizma,
 • pomoć u promociji proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu, u svrhu postizanja veće konkurentnosti,
 • razmjena poslovnih iskustava i informacija te njegovanje dobrih poslovnih praksi, odnosno etike i morala,
 • povećanje razine znanja članova kroz organizaciju redovitih obrazovnih ciklusa, seminara i radionica ili kroz individualne konzultacije i treninge,
 • pokretanje odgovarajućih inicijativa u cilju zaštite od nelojalne konkurencije,
 • međusobno pružanje pravovremenih i kvalitetnih informacija radi pronalaženja potencijalnih domaćih i inozemnih partnera i njihovog međusobnog povezivanja,
 • prezentacije i promocije uspješnih gospodarskih projekata,
 • informiranje članova o izmjenama i dopunama relevantne pravne regulative, te pitanjima važnim za gospodarstvo,
 • savjetovanje članova po pitanjima od njihovog specifičnog interesa, iz svih naprijed navedenih područja, za koje pojedini član, ili više njih, može pokrenuti posebnu inicijativu, sukladno daljnjim odredbama ovih Pravila,
 • Zaključno: sinergiju zajedničkog potencijala svih članova usmjeriti u pravcu korisnom za svakoga od njih pojedinačno.
Članstvo u BDM Clubu dobrovoljno je za sve fizičke i pravne osobe - poduzetnike koji prihvaćaju način djelovanja i ciljeve BDM Cluba, odnosno njegovih pravila.

Svaki član BDM Cluba dobiva člansku iskaznicu.

Članom BDM Cluba mogu postati fizičke i pravne osobe iz točki 1. i 2., zainteresirane za sudjelovanje u njegovom radu, ukoliko podnesu zahtjev za učlanjenje, popunjavanjem pristupnice za članstvo u BDM Clubu, kojoj obavezno prilažu presliku osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.

Pripadnost fizičke osobe pojedinom gospodarskom subjektu, kao i legitimitet pravne osobe, provjerava se uvidom u nadležne registre Republike Hrvatske (obrtni registar i sudski registar) i dostavljenu punomoć, u slučaju iz točke 2. ovih Detaljnih pravila.
Članstvo u klubu može zatražiti i više predstavnika istog gospodarskog subjekta, ukoliko zadovoljavaju uvjete iz točki 1. i 2.

Učlanjenje u BDM Club omogućeno je i zainteresiranim gospodarstvenicima iz inozemstva.

Učlanjenje više od jednog člana – gospodarskog subjekta koji na području pojedine jedinice lokalne samouprave efektivno obavlja istu djelatnost kao prethodno upisani član ili članovi,  moguća je isključivo uz pismeni pristanak svih prethodno upisanih članova BDM Cluba, koji na području navedene jedinice lokalne samouprave obavljaju istu djelatnost.

Po zaprimljenom zahtjevu (potpisanoj pristupnici), izvršit će se analiza poslovanja podnositelja zahtjeva, uvidom u javno objavljena godišnja financijska izvješća. U slučaju potrebe, bit će od podnositelja zahtjeva zatražene i dodatne informacije potrebne za donošenje objektivne ocjene o poslovanju njegovog gospodarskog subjekta, u svrhu utvrđivanja zadovoljenja uvjeta za učlanjenje.

Po ispunjenju uvjeta za članstvo BDM Clubu, smatra se da je član, podnošenjem zahtjeva za prijem u članstvo, prihvatio i pravila BDM Cluba. U slučaju neispunjenja uvjeta (primjer:  neispunjavanje formalnih uvjeta iz prethodnih odredbi pravila, višemjesečna blokada računa poduzetnika i slično), podnositelju zahtjeva bit će poslana pisana obavijest o odbijenom članstvu u BDM Clubu.
BDM Club vodi popis svojih članova.

Striktno je zabranjeno upuštanje BDM Cluba kao poslovnog foruma u bilo kakve političke aktivnosti ili korištenje BDM Cluba u političke svrhe od strane njegovih članova, te u marketinške svrhe protivne ovim Pravilima i samoj svrsi radi koje je BDM Club osnovan.

Svaki član BDM Cluba ima pravo:
 • sudjelovati u radu i aktivnostima BDM Cluba,
 • tražiti pomoć u ostvarivanju svojih poslovnih ideja i projekata, bilo kroz zajedničke rasprave na susretima članova ili kroz individualne konzultacije organizirane isključivo radi zadovoljavanja njegovih individualnih potreba,
 • biti obaviješten o svim promjenama zakona bitnih za njegovo poslovanje, bilo kroz objavu na internet portalu BDM Cluba ili preko posebnih newslettera,
 • slobodno predlagati inicijative vezano za poboljšanje rada BDM Cluba i ostvarenja boljih rezultata, predlagati okupljanja, pitanja, teme za raspravu, poslovne inicijative i slično,
 • slobodno koristiti informacije u svoje svrhe, ali isključivo na načelima savjesti i poštenja, vodeći računa da njihovom upotrebom ne povrijedi čast i ugled BDM Cluba i njegovih ostalih članova,
 • upozoravati na neprimjereno ponašanje i djelovanje drugog člana BDM Cluba.
Svaki član BDM Cluba ima obavezu:
 • redovito plaćati izabranu članarinu,
 • poslovati u skladu s Etičkim kodeksom BDM Cluba, u svrhu izbjegavanja postupanja prema točkama 13. i 14. navedenog kodeksa (Etički kodeks BDM Cluba sastavni je dio ovih Detaljnih pravila),
 • štititi i promicati ugled BDM Cluba.
Iznos i uvjeti plaćanja članarine propisane su posebnim Cjenikom, koji čini sastavni dio ovih Detaljnih pravila. 

Po isteku razdoblja za koju je član BDM Cluba uplatio članarinu, smatra se da je isti produljio svoje članstvo u klubu pod istim uvjetima, ukoliko nije podnio pisani zahtjev za brisanje iz evidencije, u roku od 10 dana prije isteka važećeg članstva.

Članu BDM Cluba koji, po isteku razdoblja za koje je uplatio članarinu, ne produlji svoje članstvo u klubu, bit će omogućeno ponovno učlanjenje u BDM Club, ukoliko i dalje zadovoljava uvjete za učlanjenje, nakon zaprimanja novog zahtjeva za učlanjenje.

Član BDM Cluba koji, nakon isteka bilo kojeg  članstva koje slijedi nakon ponovnog učlanjenja iz prethodnog stavka, ponovo odluči ne produljiti svoje članstvo u BDM Clubu, gubi pravo na novo uključivanje u članstvo, rad i aktivnosti BDM Cluba.

Tekući poslovi vezani za operativnu djelatnost BDM Cluba koje izvršava posebno ustanovljeni odjel trgovačkog društva B.D.M. d.o.o. Poreč su:
 • ažuriranje i uređivanje internet portala BDM Cluba,
 • organiziranje i vođenje stalne brige o svim tekućim aktivnostima BDM Cluba, kao i permanentne informiranosti njegovih članova o svim pitanjima iz djelokruga njegova rada,
 • organizacija pojedinačnih stručnih konzultacija za članove BDM Cluba, u slučaju primljenog zahtjeva,
 • vođenje evidencije članstva,
 • prikupljanje članarine.
Odjel BDM Cluba trgovačkog društva B.D.M. d.o.o. ovlašten je uvoditi nove aktivnosti u rad BDM Cluba. O svim novim aktivnostima BDM Cluba svi će članovi biti pravovremeno obaviješteni objavom na portalu BDM Cluba ili preko posebnih newslettera.

Svi članovi BDM Cluba ovlašteni su sve svoje upite, primjedbe, prijedloge, sugestije i ostale informacije upućivati na kontakte BDM Cluba: telefon +385/52/619940, fax +385/52/452941, e-mail adresu bdmclub@bdm.hr, preko stranice Kontakt na internet portalu
BDM Cluba te preko Facebook stranice BDM Cluba.

Ova pravila stupaju na snagu dana 01. rujna 2016. godine i objavljena su na web portalu BDM Cluba.

Život kluba

17. svi

U utorak, 15.05.2018. godine održano je za članove BDM Cluba predavanje na...

20. vel

11. radionicu iz ciklusa "Vođenje businessa u III mileniju" [link] ,...

13. vel

Članovi BDM Cluba održali su u 2018. godini već 3 radionice na temu...

28. pro

Svoju posljednju, sedmu po redu, ovogodišnju radionicu iz ciklusa...

Mapa

Odaberite regiju na karti i pogledajte sve naše članove

Istra

Ova stranica koristi kolačiće kako bi pružila najbolje korisničko iskustvo. Više o uporabi kolačića saznajte u uvjetima korištenja web stranice. Daljnjim korištenjem naše web stranice, suglasni ste s korištenjem kolačića. Više informacija